Samen het leven leren…

Wat doet een kind op school?
Een open deur zou je zeggen; leren natuurlijk! Dat klopt ook, maar daarbij wordt al snel gedacht in de richting van basisvaardigheden als lezen, rekenen, taal en schrijven. Op onze Jenaplanschool vinden we dat dat niet de hele lading dekt: wij willen een school zijn waar kinderen “samen het leven leren”. Samenleven, samenwerken en elk kind zijn of haar specifieke talenten laten ontwikkelen om ze zo tot hun recht te laten komen. Op onze school krijgen kinderen instrumenten aangereikt om later in de samenleving mee te kunnen bouwen als verantwoordelijke, unieke volwassenen aan een democratische en vreedzame maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren communiceren, ondernemen, plannen, creëren, reflecteren, presenteren en verantwoorden. Op deze manier wordt samenwerken, oefenen in samenleven.

Onze school is een christelijke school; wij willen vanuit de liefde van God elk kind benaderen en tot bloei brengen. Vanuit ons christenzijn willen we ieder kind welkom heten, ongeacht geloof, ras of huidskleur. Wij zien veelkleurigheid en onderlinge verschillen niet als belemmering maar als verrijking.

Werkwijze
Wij gaan uit van de principes van het Jenaplanonderwijs. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en creatieve vorming, maar zeker ook voor lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ieder kind werkt met een weekplan dat afgestemd is op zijn of haar behoefte.

We streven naar onderwijs dat ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, zinzoekend, coöperatief, wereld-oriënterend en kritisch is. Binnen een heldere structuur hebben kinderen mogelijkheden om zelf keuzes te maken.

Stamgroepen
Op onze school werken we met stamgroepen. Groepen met kinderen van drie aaneensluitende leerjaren in een groep: groep 0-1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.

De kinderen helpen elkaar en leren van en met elkaar; een natuurlijke situatie waarmee je ook in het gezin en de maatschappij vaak te maken krijgt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig, gewaardeerd en uniek voelen binnen de school. Binnen de stamgroep doet een kind de ervaring op dat hij soms geholpen moet worden en soms iemand anders kan helpen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld.

Gesprek, werk, spel en viering
Elke dag begint gezamenlijk in de kring. Daar is elk kind een gelijkwaardige, gerespecteerde gesprekspartner. Kinderen leren vertellen, luisteren, vragen stellen, zichzelf presenteren en evalueren. In de kring geeft de stamgroepleider (leerkracht) instructies, er worden verhalen verteld, meningen uitgewisseld en ervaringen gedeeld.

Tijdens het werken krijgen kinderen instructies, werken ze zelfstandig aan een taak, plannen ze activiteiten en ondernemen ze gezamenlijke acties. De stamgroepleider geeft les, begeleidt, stuurt kinderen aan en ondersteunt waar ze dat nodig hebben. Onze kwaliteit is dat kinderen rustig, geconcentreerd, zelfstandig, samen kunnen werken binnen een structuur met duidelijke regels en een vast ritme.

“Spelend leren en lerend spelen” dat is een belangrijk motto voor ons. Spel is belangrijk binnen alle stamgroepen. Niet alleen leren met je hoofd maar ook door de ervaring en samen met anderen.

In een schooljaar valt ook veel te vieren: dingen als verjaardagen en (christelijke) feesten maar daarnaast ook wat we samen of als individu hebben geleerd en wat willen laten zien en horen aan elkaar en de ouders. Regelmatig doen we dat als hele school samen in de Koepel (centrale ruimte). We eten samen of organiseren een maaltijd voor mensen om ons heen. We vinden dat een belangrijk onderdeel van het schoolleven waarbij gezamenlijkheid en creativiteit centraal staat.

Wereldoriëntatie
Voor onze school geldt dat we ervaringsgericht zijn; we sluiten met het onderwijs aan op de realiteit en de actualiteit die we zien om ons heen. Ons dorp, het eiland en de samenleving is een belangrijk leerterrein. We gaan graag op excursie, op onderzoek, sluiten aan bij culturele, creatieve, sportieve en natuureducatieve ontwikkelingen om ons heen. Het kan zo maar zijn dat u de school binnenwandelt en dat de kinderen aan bijvoorbeeld het koken, slopen of bouwen zijn, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen echte, zinvolle ervaringen opdoen waarvan ze kunnen leren.

Van CBS naar CJS
De overgang van basisschool naar Jenaplanschool was voor ’t Kompas geleidelijk en logisch: doordat we een kleine dorpsschool zijn met weinig leerlingen werkten we al jaren met ‘stamgroepen’; ze werden alleen niet zo genoemd. Verder sluiten de waarden en uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs naadloos aan op onze schoolpraktijk. We willen hier dan ook echt onze kracht van maken.