Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.De oudergeleding is gekozen uit en door de ouders en de personeelsgeleding uit en door het personeel. Samen adviseren zij de directie. Voor vrijwel alle beleidsbeslissingen geldt, dat de MR eerst om advies of instemming gevraagd moet worden, voordat de plannen uitgevoerd kunnen worden. Een afvaardiging van de MR neemt zitting in de sollicitatiecommissies en heeft op die wijze invloed op het aanstellen van nieuwe leerkrachten of directieleden. Aan onze stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden die advies en instemming heeft op de vraagstukken die van toepassing zijn voor de hele stichting.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.

Leden oudergeleding:
Marcel Roelse
Annet Bakker

Leden personeelsgeleding:
Herma Meijerink (secretaris)
Bas Villerius (voorzitter)

Adviesraad

Aan onze school is een adviesraad verbonden. De ouders in de adviesraad vertegenwoordigen  de Christelijke identiteit van de school. Zij zorgt er samen met het team voor dat de school haar unieke christelijke identiteit kan houden en uitdragen.  De adviesraad vergadert een aantal keren per jaar met de directeur over schoolzaken die te maken hebben met de identiteit van de school. Ook heeft de adviesraad ontmoetingen met de adviesraden van onze andere Kindwijs Scholen en onze bestuurders. De adviesraad heeft instemmingsrecht als het gaat over nieuw te benoemen medewerkers.   In onze adviesraad zitten twee ouders: Gerda van Brussel (voorzitter) Janielle Ras (secretaris) en Renske Aalvanger.

Ouderraad

Er is een enthousiaste groep ouders die assisteert bij acitviteiten op school. Eigenlijk kunnen we niet  zonder de hulp van deze ouders. Zij verzorgen het themahoekje in de school gedurende het schooljaar, ze verlenen hulp bij verschillende activiteiten. Enkele voorbeelden van de activiteiten: het inpakken van sintcadeaus, assistentie bij vieringen, gereedmaken van de gemeenschapsruimte als er een ouderavond is, de organisatie van de ontvangst bij de musical en de afscheidsavond van groep 8 en het meegaan op schoolreis en schoolkamp. En niet te vergeten bieden zij praktische hulp bij de Koningsspelen.

De activiteitencommissie bestaat uit vijf ouders, die uit en door de ouders worden gekozen. Eén van de personeelsleden en de directeur vergaderen een aantal keer per jaar met de AC.

Leden van de activiteitencommissie zijn:
Corine Knoop (voorzitter)
Bonita Bevelander
Margreet Zwerus
Michelle van der Reest
Fleur Berkenpas