Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school, enzovoorts. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Meest voorkomende traject
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Gelukkig maar!

Bij pedagogische, didactische en organisatorische zaken
Het gaat hier bijvoorbeeld om de sfeer in de groep, de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen of de schoolorganisatie. Met name op dit gebied is het van belang dat u onderstaand traject bewandelt:

Intern:

Stap 1:
Neem persoonlijk contact op met de stamgroepleider van uw kind, een telefoontje alleen is niet voldoende. De stamgroepleider stelt zo nodig de directeur op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2.

Stap 2:
Neem contact op met de directeur voor een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3.

Stap 3:
Neem contact op met de voorzitter van het College van Bestuur. U levert uw klacht schriftelijk in. Tevens ontvangt de directeur een kopie. De voorzitter van het College van Bestuur zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht.

Extern:

  • Als ook in die weg geen oplossing wordt gevonden, dan heeft klager de mogelijkheid om naar de klachtencommissie te gaan. De vertrouwenspersoon kan klager adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 
  • Klachten kunnen echter ook rechtstreeks worden ingediend. Echter, als klager naar de mening van de klachtencommissie zich onvoldoende heeft ingespannen de klacht door behandeling daarvan door de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag met bevredigend resultaat af te doen, kan de klachtencommissie de klacht niet-ontvankelijk verklaren.
  • De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken en een beslissing nemen.

Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs is er slechts één loket beschikbaar. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 386 16 97
www.gcbo.nl
E-mail: info@gcbo.nl

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Naam: Koen Roozen
Telefoonnummer: 06-27219489
E-mail: koenroozen@perspectief.nu

Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111